Từ 15/2/2024 chính sách mới về giáo dục chính thức có hiệu lực

Đầu năm 2024, một quy định mới về bằng tốt nghiệp chính thức có hiệu lực.

Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Theo đó, Bằng tốt nghiệp THCS sẽ không còn ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình từ năm học 2024-2025. Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở mới ban hành tại Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024.

Điều kiện xét tốt nghiệp trung học cơ sở có nhiều điểm mới như:

- Đầu tiên, học sinh trung học cơ sở nghỉ quá 45 buổi vẫn được tốt nghiệp. Trước đây, để tốt nghiệp trung học cơ sở thì học sinh không được nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9 (nghỉ một lần/nhiều lần cộng lại).

tu-15-2-2024-chinh-sach-moi-ve-giao-duc-chinh-thuc-co-hieu-luc

Ngày 15/2/2024 quy định về bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở chính thức có hiệu lực.

- Tiếp theo, bỏ xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở. Trước đây, kết quả tốt nghiệp của học sinh được xếp loại giỏi, khá, trung bình căn cứ vào hạnh kiểm và học lực.

- Bên cạnh đó, tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở 2 lần/năm.

Theo Điều 3, Thông tư 31, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần trong năm có học sinh học hết lớp 9.

Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.

Trong khi trước đây, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở chỉ được xét tốt nghiệp 1 lần trong năm.

Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS nếu không quá 21 tuổi, đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, có đầy đủ hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp.

Về quy trình xét tốt nghiệp THCS, trưởng Phòng GDĐT thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của mỗi trường, gồm: Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp 9, đại diện Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc Tổng phụ trách Đội.

Ngoài ra, thành viên của hội đồng có ít nhất 7 người, phải là số lẻ. Hội đồng sẽ kiểm tra hồ sơ học sinh, lập danh sách những em đủ điều kiện tốt nghiệp THCS và phê duyệt. Dựa vào danh sách này, Phòng GDĐT ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS và cấp bằng cho học sinh.

tu-15-2-2024-chinh-sach-moi-ve-giao-duc-chinh-thuc-co-hieu-luc

Trước đây, trên bằng tốt nghiệp THCS để xếp loại tốt nghiệp.

Bằng tốt nghiệp THPT không còn xếp loại

Đối với bậc THPT, căn cứ điều 7 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng, trên bằng tốt nghiệp THPT chỉ có nội dung công nhận đã tốt nghiệp, không xếp loại theo các thứ hạng giỏi, khá, trung bình.

Đồng thời, từ năm 2022, bằng tốt nghiệp THPT không còn mục hình thức đào tạo và giảng dạy nêu rõ học sinh tốt nghiệp hệ THPT, hệ bổ túc hoặc hệ vừa học vừa làm.

Bằng tốt nghiệp đại học có ghi xếp loại không?

Căn cứ Khoản 5, Điều 10, Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về xếp loại học lực sinh viên theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau:

- Theo thang điểm 4:

+ Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;

+ Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;

+ Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;

+ Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;

+ Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;

+ Dưới 1,0: Kém.

- Theo thang điểm 10:

+ Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc;

+ Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi;

+ Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá;

+ Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình;

+ Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu;

+ Dưới 4,0: Kém.

tu-15-2-2024-chinh-sach-moi-ve-giao-duc-chinh-thuc-co-hieu-luc

Bằng tốt nghiệp đại học hiện tại không ghi hình thức đào tạo, tuy nhiên vẫn có nội dung xếp loại hạng tốt nghiệp.

Nội dung chính ghi trên bằng tốt nghiệp đại học như thế nào?

Từ tháng 3/2020 đến nay, bằng tốt nghiệp đại học không ghi "chính quy", "tại chức". Theo đó, tại Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định, văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương tương.

Theo đó, có 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, gồm:

- Tiêu đề:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương)

- Ngành đào tạo

- Tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng;

- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng

- Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng

- Hạng tốt nghiệp (nếu có)

- Địa danh, ngày tháng cấp năm bằng

- Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

- Số hiệu, số vào sổ cấp văn bằng

Như vậy, bằng tốt nghiệp đại học hiện tại không ghi hình thức đào tạo, tuy nhiên vẫn có nội dung xếp loại hạng tốt nghiệp.

Theo GiaDinh